اشعاراین حسین کیست که از هر محنش، عالم سوخت

 

قلب هر چه رُسُل از آدم و تا خاتم، سوخت

این حسین کیست که با یادِ عَطَش گفتن او

 

یوسف فاطمه در هر شب و روز، از غم سوخت

این چه سرّیست که در لحظه جان دادن او

 

خواهرش هم ز مصیبت و از این ماتم سوخت

یاد شش ماهه او، چشم فلک هم گریان

 

نه فقط آدم و خاتم، چه بسا عالم سوخت

این حسین کیست که صد پاره شده پیکر او

 

به سر و سینه زنان، کلِّ حرم در غم سوخت