تو با کربلایت

در تمام قلبهای مومن

نماز بارانی خواندی

که شنیدن نامت حتی

خشک ترین چشم ها

نصیبی از باران رحمت می دهد

وکویری ترین دلها را

لطافت عطا می کند


"ح" "س" "ی" "ن"