السلام ای دختر شاه نجف             السلام ای صابر صحرای طف


السلام ای چادر زهرا به سر           السلام ای نور خورشید و قمرالسلام ای مقتدای عالمین              السلام ای خواهر خوب حسینالسلام ای بانوی ماتم زده              صبر تو صبر جهان بر هم زدهالسلام ای تار و پود فاطمه              دختر صورت کبود فاطمهالسلام ای مظهر شور و شعور         پای تا سر عشق سر تا پا حضور


السلام ای کربلا در کربلا                ای به ایمان برادر مبتلاالسلام ای خطبه خوان شهر شام     خواب را کردی به بدخواهان حرامالسلام ای چشم زیبا بین عشق      زینب کبری و زهرای دمشق