سلام رفقا...

خیلی خوشحالم.

چون که تولدم که امروز باشه با ماه مهمانی خدا تو یه ماه افتاده اند.خدایا  حالا که تولدم توی ماه مهمانی ات افتاده  باید بهم هدیه تولد بدی...

یه خواهش دارم اگه میخواهی هدیه بدهی چیز زیادی نمیخواهم فقط...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

عزرائیل را وقتی بر من نازل کن که در ماه حسین،توی روضه هاش باشم...