یه وقتایی پیش خودم میگم من چقد ادم بیخودی هستم...طوری که حتی امام زمانم هم از من بدش بیاد...

تو کلاسمون یه پسره هست که میگه من فقط خدا رو قبول دارم...نه امام نه پیامبر...(البته به جز علی که نمیدونم چرا)با این که اینجوریه  باز هم باهاش رفاقت میکنم...

ولی از امروز به بعد به خاطر یه حرفی که چند وقت پیش به امام حسین زد تصمیم گرفتم که باهاش قطع رابطه کنم...

اقا جان...امام زمان مهربونم من میبخشی؟؟؟ یا اینکه دیگه نوش دارو پس از مرگ سهراب شده؟؟؟؟؟

قول میدم دیگه تکرار نکنم...باشه؟؟؟؟چی ؟ قولم قول نیست؟؟؟میدونم ز این قول ها زیاد دادم...

ولی ایندفعه قولم قول قوله...

باشه؟؟؟اهان یه لبخند کوچیک داری میزنی...اهان دیگه خندیدی...پس اشتی دیگه؟؟؟اقاجونم...