پیش از آنی که عزادار محرم باشی ؛

سعی کن در حرم دوست تو محرم باشی …


حسین جان امروز بعد از مدتی بهت سر زدم...قبول میکنی این عبد روسیاهتو؟؟